Географія 8 клас

завдання з 21.04.2020завдання з 6.04.2020
  1. Опрацювати §54.
  2. Тестова робота
І. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді  (2 б.)
1. Чисельність населення світу становить:
А) 42,3 млн осіб   Б) 6,8 млрд осіб   В) 7,3 млрд осіб   Г) 1,3 млрд осіб
2. Природний рух населення – це:
А) різновид переміщення населення   Б) в’їзд  до країни на постійне проживання   В) зміна кількості і складу населення в результаті народжуваності і смертності   Г) виїзд із країни на постійне проживання
3. Статево-вікові піраміди графічно зображують:
А) розподіл населення за віком і статтю   Б) показники коефіцієнтів народжуваності     В) показники коефіцієнтів смертності 
  Г) природний приріст населення

4. В яких із перелічених областей переважає сільське населення:
А) Івано-Франківська   Б) Київська   В) Запорізька   Г) Полтавська
5. Урбанізація – це:
А) територіальні особливості виникнення і розвитку поселень   Б) зміни в розміщенні виробництва та інших видів діяльності людини  
В) скупчення населених пунктів Г) прискорений розвиток міст, підвищення їхньої ролі у розвитку суспільства

6. Населення якого віку прийнято вважати працездатним за міжнародною статистикою:
А) від 12 до 60 років   Б) від 12 до 65 років   В) від 16 до 60 років   Г) від 15 до 65 років
7. Укажіть, як називається виїзд громадян України на постійне місце проживання до інших країн:
А) еміграція    Б) маятникова міграція   В) імміграція    Г) репатріація
8. Укажіть, яка категорія населення не належить до трудових  ресурсів:

А) працюючі пенсіонери   Б) непрацюючі пенсіонери   В) працюючі підлітки  Г) безробітні люди, що активно шукають роботу
 
ІІ. Тестові завдання з вибором 3 (трьох) правильних відповідей  (3 б.)
9. Укажіть показники, що характеризують механічний рух населення:

1) народжуваність     2) смертність   3) еміграція   4) природний приріст    5) сальдо міграцій          6) імміграція   7) густота населення

10. Укажіть адміністративні області з найбільшим показником густоти населення:

1) Миколаївська   2) Львівська   3) Херсонська  4) Чернігівська   5) Житомирська   6)Харківська    7) Донецька

11. Виберіть правильні твердження, що стосуються населення України:

1) нині спостерігається тенденція до збільшення густоти населення на території  України
2) в Україні спостерігається явище депопуляції
3) еміграціяприїзд іноземців до країни
4) маятникова міграціярегулярне переміщення людей з одного населенного  пункту в інший,  пов’язане зі зміною місця проживання
5) корінним населенням України є українці та кримські татари
6) найбільша українська діаспора проживає в США
7) другим за чисельністю населення містом України є Харків

ІІІ. Тестові завдання на встановлення відповідності та послідовності (4 б.)

  1. Укажіть відповідність між видами міграцій та їхнім визначенням:
1 рееміграція А) рух населення між різними регіонами всередині країни
2 еміграція Б) виїзд громадян за межі країни на постійне місце проживання
3 імміграція В)проїзд громадян через територію України на постійне
4 внутрішня міграція    місце проживання до сусідньої держави
Г) повернення громадян у свою країну після тривалого проживання за   її   межами
Д) в’їзд громадян інших країн в Україну на постійне місце проживання
 
  1. Визначте відповідність між назвами країн і релігіями, що домінують в них:
1 Білорусь А) буддизм
2 Непал Б) католицизм
3 Польща В) іслам
4 США                             Г) православ’я
  Д) протестантизм
  1. Розташуйте національні меншини України послідовно в порядку зменшення їх чисельності:
А) євреї   Б) росіяни   В) поляки   Г) греки
 
ІV. Дайте розгорнуту відповідь на питання  (3 б.)
  1. Назвіть та поясніть причини, які вплинули на кількість і розміщення населення сучасної України
завдання з 31.03.2020

  1. Опрацювати § 53-54.
  2. Дайте відповідь запитання.
1)Найбільша за кількістю населення країна світу.
2) різниця між кількістю людей, які народилися  і тими, що померли.
3) Переміщення населення через адміністративні чи державні кордони, пов’язані зі зміною місця проживання, назавжди чи на певний період.
4) Частина народу, що перебуває за межами країни свого походження.
5)Висока густота населення України.
6) Що є характерим для України: демографічний вибух чи …
7) Назвіть область України де додатній приріст Населення.
8)Як розраховується  густота населення.
9) Найбільш густозаселеною країною Європи.
10) Відносно компактна територія,на якій розташовані житлові будівлі з обслуговуючими їх мережами для забезпечення постійної життєдіяльності людей.